FINTERDIS - Suomen Tieteidenvälisen Seuran hallituksen jäsenet 2018-19

Kirsi Cheas

Puheenjohtaja

FT (Aluetutkimus ja mediatutkimus), väittelin tammikuussa 2018. Väitöstutkimuksessani vertailin näkökulmien laajuutta ja moninaisuutta suomalaisissa ja yhdysvaltalaisissa Globaaliin Etelään liittyvissä ulkomaanuutisissa. Aloitan tammikuussa 2019 Turun yliopiston John Morton Center for North American Studiesissa tutkijatohtorina. Työtäni inspiroi Association for Interdisciplinary Studies ja edistän suomalais-yhdysvaltalaista tutkimusyhteistyötä myös ASLA-Fulbright Alumni-yhdistyksen puheenjohtajana. Sähköposti: kirsi.cheas@finterdis.fi

Anna-Leena Riitaoja

Varapuheenjohtaja

FT (Kasvatustiede), väittelin vuonna 2013. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa, Svenska social- och kommunalhögskolanissa sosiaalityön sekä Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus CERENin alla. Poikkitieteellinen tutkimukseni keskittyy sosiaalityöntekijöiden ammatilliseen tietoon siirtolaisten ja hyvinvointivaltion kohtaamisissa.

Essi Huotari

Sihteeri

Olen pian valmis maisteri (FM) Ympäristömuutos ja -politiikan pääaineesta Helsingin yliopistosta. Olen myös osa Kudelma-tutkimusryhmää, jossa kokonaisvaltaisesti suuntautuneet opiskelijat ja tutkijat työskentelevät yhdessä kestävän systeemisen muutoksen eteen. 

Elina I. Mäkinen

Hallituksen jäsen

Toimin apulaisprofessorina (tenure track) Johtamisen ja talouden tiedekunnassa ja New Social Research -tutkimusohjelmassa Tampereen yliopistossa. Olen väitellyt Stanfordin yliopistosta pääaineenani organisaatiotutkimus. Tutkimukseni keskittyy moniammatillisten tiimien yhteistyöprosesseihin.

Mikko A. Niemelä

Hallituksen jäsen

YTM (Filosofia, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma). Olen aikaisemmin työskennellyt humanistis-yhteiskunnallisten aineiden opettajana. Tällä hetkellä valmistelen kasvatustieteiden alan väitöskirjaa koulutyön eheyttämisestä, jossa erityinen mielenkiintoni koskettaa monialaisia oppisisältöjä ja niiden opettajille asettamia haasteita.

Annika Nuotiomäki

Hallituksen jäsen

FM (englannin kääntäminen ja tulkkaus), LuK (ympäristömuutos ja -politiikka). Valmistuin kääntäjäksi Turun yliopistosta 2010. Nyt opiskelen loppusuoralla toista maisterintutkintoani Helsingin yliopistossa. Nykyisen tutkintoni gradu käsittelee erilaisten netissä saatavilla olevien ilmastosovellusten ja -testien sekä hiilijalanjälki-laskureiden taustalla olevia kuluttajakäsityksiä.

Ruta Kazlauskaite

Hallituksen jäsen

PhD (Political science). My research locates within the interdisciplinary intersections of history education, philosophy of history, embodied cognition, and storytelling in new digital media (VR/AR). I have recently completed my PhD project (2012-2018) at the University of Helsinki, Finland, entitled "Towards an Embodied History: Metaphorical Models in Textbook Knowledge of the Controversial Polish-Lithuanian Past." Currently, I am an affiliated researcher at the Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism (CEREN) at the Swedish School of Social Science, University of Helsinki.

Harri Kettunen

Hallituksen jäsen

Työskentelen akatemiatutkijana alue- ja kulttuurintutkimuksen parissa Helsingin yliopistossa. Monitieteisissä ja tieteidenvälisissä tutkimusprojekteissani yhdistän historiaa, kielitieteitä, kirjoitusjärjestelmien tutkimusta, taidehistoriaa, antropologiaa, arkeologiaa, biologiaa ja maantiedettä. Tällä hetkellä tutkimukseni ja opetukseni painopisteisiin kuuluvat Mesoamerikan tutkimus, vertaileva kirjoitusjärjestelmien tutkimus ja tieteidenvälinen metodologia ja tutkimusstrategiat.

Janina da Silva Gonçalves

Hallituksen jäsen

M.Sc. (Econ. & Bus. Adm.) Olen taustaltani kauppatieteilijä. Valmistuin maisteriksi 2014 johtamisen pääaineesta. Tällä hetkellä viimeistelen yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisterintutkintoa. Gradussani tarkastelen sitä, miten opiskelijasubjekti tuotetaan opiskelijoiden mielenterveyttä koskevassa diskurssissa. Tulevassa väitöskirjatutkimuksessani tarkoitukseni on tutkia opiskelijoiden subjektifikaatiota ja opiskelukäytänteitä. Minua kiinnostavat yliopiston vakiintuneet käytännöt, niiden opiskelijoille muodostamat mahdollisuudet ja rajat, yliopisto tiedeyhteisönä ja opiskelijoiden paikantuminen siinä.

Mikko K. Heikkilä

Hallituksen varajäsen

Dosentti, FT; olen länsiuralilaisten ja germaanisten kielten historian sekä yleis- ja kirkkohistorian tutkija. Valmistuin filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2009. Minulla on opetuskokemusta yliopisto(i)sta vuodesta 2010. Olen opettanut pohjoismaisia kieliä, suomen kieltä ja yleistä kielitiedettä. Väittelin Helsingin yliopistossa yleisestä kielitieteestä vuonna 2014. Tampereen yliopisto myönsi minulle monitieteisen diakronisen kielentutkimuksen dosentin arvon vuonna 2018. Tällä hetkellä toimin yleisen kielitieteen ja suomen kielen opettajana ja tentaattorina Tampereen yliopistossa.

Tiina Räisänen

Hallituksen varajäsen

FT, soveltava kielentutkimus. Toimin tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Tutkimusalueitani ovat työelämän kieli- ja viestintätaidot, yritysviestintä ja kulttuurienvälinen viestintä. Väittelin vuonna 2013 Jyväskylän yliopistosta ja työskentelen tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtoriprojek-tissa Ammatilliset viestintäreper-tuaarit (2016-2019).

Jaana Helminen

Hallituksen varajäsen

FM, tutkijakoulutettava Helsingin yliopistossa. Tutkimuksessani tarkastelen Olympialaisten kestävyyskysymyksiä tieteidenvälisestä näkökulmasta.

Samuli Salmi

Hallituksen varajäsen

Olen väitellyt Helsingin yliopistossa teoreettisesta filosofiasta vuonna 2012 tieteenfilosofisesta aiheesta ja tämän jälkeen jatkanut opintojani Lääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa olen tehnyt tutkimusta useammassa tutkimusryhmässä sekä aloittanut väitöskirjatutkimusta epidemiologian alalta. Toimin myös tiedeasiantuntijana Suomen Akatemiassa. 

Jarkko Vikman

Hallituksen varajäsen

Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, eksegetiikka.
Väitöskirjani käsittelee uskonnollisen asiantuntijuuden evoluutiota Efesoksen kaupungissa ajanlaskumme ensimmäisellä kolmella vuosisadalla.