FINTERDIS - Suomen Tieteidenvälisen Seuran hallituksen jäsenet 2019-20

Kirsi Cheas

Puheenjohtaja

FT (Aluetutkimus ja mediatutkimus), väittelin tammikuussa 2018. Väitöstutkimuksessani vertailin näkökulmien laajuutta ja moninaisuutta suomalaisissa ja yhdysvaltalaisissa Globaaliin Etelään liittyvissä ulkomaanuutisissa.  Työtäni inspiroi Association for Interdisciplinary Studies ja edistän suomalais-yhdysvaltalaista tutkimusyhteistyötä myös ASLA-Fulbright Alumni-yhdistyksen puheenjohtajana. 

Mikko A. Niemelä

Varapuheenjohtaja

YTM (Filosofia, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma). Olen aikaisemmin työskennellyt humanistis-yhteiskunnallisten aineiden opettajana. Tällä hetkellä valmistelen kasvatustieteiden alan väitöskirjaa koulutyön eheyttämisestä, jossa erityinen mielenkiintoni koskettaa monialaisia oppisisältöjä ja niiden opettajille asettamia haasteita.

Anna-Leena Riitaoja

Hallituksen jäsen

FT (Kasvatustiede), väittelin vuonna 2013. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa, Svenska social- och kommunalhögskolanissa sosiaalityön sekä Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus CERENin alla. Poikkitieteellinen tutkimukseni keskittyy sosiaalityöntekijöiden ammatilliseen tietoon siirtolaisten ja hyvinvointivaltion kohtaamisissa.

Essi Huotari

Hallituksen jäsen

FM, Ympäristömuutos ja -politiikan maisteri Helsingin yliopistosta. Olen osa Kudelma-tutkimusryhmää, jossa kokonaisvaltaisesti suuntautuneet opiskelijat ja tutkijat työskentelevät yhdessä kestävän systeemisen muutoksen eteen. Työskentelen tällä hetkellä väitöskirjani parissa. Siinä käsittelen tutkitun ympäristötiedon välittymistä tiedeyhteisöltä laajemmin yhteiskuntaan.

Mikko Salmela

Hallituksen jäsen

Toimin yliopistotutkijana käytännöllisen filosofian oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Tieni tieteidenvälisyyden alkoi suomalaisen filosofian historiaa käsitelleen väitökseni (HY, 1998) jälkeisestä emootiotutkimuksesta. Tämän itsessään monitieteisen tutkimusalueen puitteissa olen kiinnostunut sekä teoreettisesta että soveltavasta tutkimuksesta. Viime vuosina olen tutkinut kollektiivisia emootioita sekä niiden roolia sosiaalisten ryhmien dynamiikassa; tunteiden roolia tieteidenvälisessä vuorovaikutuksessa, jaettujen tunteiden merkitystä yhteisöllisyyden rakentumisessa kaupunkiasumisen kontekstissa, sekä populististen poliittisten liikkeiden sekä polarisaation emotionaalista dynamiikkaa.

Elina I. Mäkinen

Hallituksen jäsen

Toimin apulaisprofessorina (tenure track) Johtamisen ja talouden tiedekunnassa ja New Social Research -tutkimusohjelmassa Tampereen yliopistossa. Olen väitellyt Stanfordin yliopistosta pääaineenani organisaatiotutkimus. Tutkimukseni keskittyy moniammatillisten tiimien yhteistyöprosesseihin.

Ruta Kazlauskaite

Hallituksen jäsen

PhD (Political science). My research locates within the interdisciplinary intersections of history education, philosophy of history, embodied cognition, and storytelling in new digital media (VR/AR). I have recently completed my PhD project (2012-2018) at the University of Helsinki, Finland, entitled "Towards an Embodied History: Metaphorical Models in Textbook Knowledge of the Controversial Polish-Lithuanian Past." Currently, I am an affiliated researcher at the Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism (CEREN) at the Swedish School of Social Science, University of Helsinki.

Jori Grym

Hallituksen jäsen

Kauppatieteen maisteri, Hanken School of Economics. Tutkin ihmisten käyttäytymistä päätösteorian puitteissa väitöskirjatutkijan roolissa Hanken School of Economicsissaa sekä osana käyttäytymistalous-tiedetutkimusryhmää Helsinki Graduate School of Economicsissa. Olen erityisesti kiinnostunut tutkimaan eettistä päätöksentekoa sekä moraalista arviointia. Käsittelen näitä teemoja useasta eri näkökulmasta, mutta viimeaikoina olen keskittynyt digitaalisen rahan maailmaan sekä Bitcoinin kaltaisiin kryptovaluuttoihin. Tutkimusalani, käyttäytymistaloustiede, on monitieteellinen ala joka yhdistelee elementtejä psykologiasta, sosiaalipsykologiasta sekä taloustieteestä. Intohimoni tätä alaa kohtaan on kasvattanut kiinnostustani monitieteellisyyteen laajemmin ja motivaation oppia erilaisilta tiedekunnilta. Olen myös Heterodox Academyn jäsen, joka edistää ajattelumallien tasa-arvoa akatemiassa.

Nina Strandén

Hallituksen jäsen

Opiskelen Helsingin yliopistossa Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, luokanopettajaksi, tavoitteena kaksoispätevyys (luokanopettaja ja matematiikan aineenopettaja). Olen suorittanut myös erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot. Minulla on 16 vuoden kokemus työskentelystä lasten, opiskelijoiden ja kollegojen kanssa englannin kielellä, sillä olen työskennellyt aikaisemmin Lastentarhanopettajana ja varajohtajana englanninkielisessä päiväkodissa. Matkustan usein USA:han Floridaan tapaamaan sukulaisiani mieheni ja lasteni kanssa. Olen mukana monissa eri organisaatioissa. Mainitakseni muutaman, olen hallituksen jäsenenä Suvikyky, Suomen vieraskielisen ja kielikylpyopetuksen yhdistyksessä ja helsinkiläisen koulun johtokunnassa. Olen myös mukana monissa yliopiston ryhmissä kehittämässä opetusta ja valmistelemassa kansainvälisiä ohjelmia. Kiinnostukseni kohteena ovat opetus, kielet, opetusmenetelmät, kansainvälistyminen, toimijuus, digitalisaatio ja erityisopetus. 

Jarkko Vikman

Hallituksen jäsen

Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, eksegetiikka.
Väitöskirjani käsittelee uskonnollisen asiantuntijuuden evoluutiota Efesoksen kaupungissa ajanlaskumme ensimmäisellä kolmella vuosisadalla.

Tiina Räisänen

Hallituksen varajäsen

FT, soveltava kielentutkimus. Toimin englantilaisen filologian yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa humanistisessa tiedekunnassa. Tutkimusalueitani ovat ammatillinen viestintä ja diskurssi, työelämän vuorovaikutus sekä kielellinen ja ammatillinen sosialisaatio. Tutkimusprojekteissani tarkastelen mm. organisaatioviestintää ja kansainvälistä johtamista sosiolingvistiikkaa hyödyntäen. Väittelin vuonna 2013 Jyväskylän yliopistosta.

Harri Kettunen

Hallituksen varajäsen

Työskentelen akatemiatutkijana alue- ja kulttuurintutkimuksen parissa Helsingin yliopistossa. Monitieteisissä ja tieteidenvälisissä tutkimusprojekteissani yhdistän historiaa, kielitieteitä, kirjoitusjärjestelmien tutkimusta, taidehistoriaa, antropologiaa, arkeologiaa, biologiaa ja maantiedettä. Tällä hetkellä tutkimukseni ja opetukseni painopisteisiin kuuluvat Mesoamerikan tutkimus, vertaileva kirjoitusjärjestelmien tutkimus ja tieteidenvälinen metodologia ja tutkimusstrategiat.

Mikko K. Heikkilä

Hallituksen varajäsen

Dosentti, FT; olen länsiuralilaisten ja germaanisten kielten historian sekä yleis- ja kirkkohistorian tutkija. Valmistuin filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2009. Minulla on opetuskokemusta yliopisto(i)sta vuodesta 2010. Olen opettanut pohjoismaisia kieliä, suomen kieltä ja yleistä kielitiedettä. Väittelin Helsingin yliopistossa yleisestä kielitieteestä vuonna 2014. Tampereen yliopisto myönsi minulle monitieteisen diakronisen kielentutkimuksen dosentin arvon vuonna 2018. Tällä hetkellä toimin yleisen kielitieteen ja suomen kielen opettajana ja tentaattorina Tampereen yliopistossa.